Vi350

Hvordan skal vi markere Larviks byjubileum?

Larviks 350 års jubileum i 2021 har fått tittelen «Vi350» nettopp fordi jubileets sentrale fokus er menneskene og alle historiene de representerer og forteller fra fortiden og i dag.

Larviks identitet i et historisk perspektiv over 350 år er mangfoldig, og har satt sine tydelige spor i utviklingen, historiske bygninger, områder, virksomheter og tradisjoner. Alt dette har utviklet seg og vil utvikle seg videre gjennom menneskene i Larvik. Det er menneskene som står sentralt og er kjernen både i historien, i dag og for fremtiden. Gjennom jubileumsåret skal vi fortelle historiene om menneskene i Larvik som bygde og etablerte byen gjennom 350 år. Vi skal også vise hvem vi er i dag og hva slags grunnlag vi danner for Larvik i fremtiden.

NRA KBK 48 Riksarkivet

Sentrale temaer er grevskapstiden, posisjonen som sjøfarts- og havneby med impulser fra Europa, Larvik som industriby, og byutvikling fram til i dag hvor byen er i stadig endring og utgjør et midtpunkt i den nye regionen Vestfold og Telemark.

Markeringen av byjubileet skal søke å bringe folk tettere sammen gjennom deltakelse, medvirkning, møteplasser og opplevelser. Det er en målsetting å skape varige verdier som kan ha positive ringvirkninger for fremtidens Larvik.

Vi350 er et samskapingsprosjekt hvor fremgangsmåten er bred involvering av innbyggere, frivillige, aktører, kommuneadministrasjon og næringsliv. Dette for å sikre eierskap og engasjement for prosjektet og for at flest mulig skal kunne delta. Styringsgruppe og prosjektgruppe er sammensatt for å representere en bredde i Larvikssamfunnet.

Vi350 skal etterstrebe å være et bærekraftig jubileum i et sosialt, økonomisk og miljømessig perspektiv i tråd med de syv utpekte bærekraftsmål for Larvikssamfunnet:

Utviklet av Insite Media AS